?>
Наші Послуги:
Інформаційна підтримка та галузеві дослідження
Пошук партнерів та відносини з органами влади
Послуги Business Start-up
Бізнес консалтинг
Злиття та поглинання компаній
Управління проектами
Юридичні послуги
Фінансові консультації, бухгалтерський облік та податкове планування
Корпоративні тренінги

 
      АФ ОЛГА Аудит
ПОСЛУГ? - Юридичні послуги

ЮР?Д?ЧНІ ПОСЛУГ?

  • КОРПОРАТ?ВНЕ ПРАВО ТА РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЙ;
  • ЮР?Д?ЧНА ПІДТР?МКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;
  • ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ;
  • ОТР?МАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ ТА ДОЗВОЛІВ;
  • АНТ?МОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО;
  • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ;
  • ТРУДОВЕ ПРАВО;
  • СУДОВІ СПОР?;
  • ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ

Реєстрація компаній та корпоративне право

Група ОЛ.Консалтинг надає послуги з реєстрації господарських товариств та інших підприємств будь-якої організаційно-правової форми, в тому числі, призначених для ведення діяльності на ринку фінансових послуг , у банківській сфері, на фондовому ринку та інше. При цьому реєстрація юридичної особи може включати в себе як попередні консультації щодо найбільш прийнятної для Клієнта організаційно-правової форми підприємства, системи його оподаткування, так і безпосереднє здійснення процедур, необхідних для набуття юридичною особою правосуб’єктності, в тому числі спеціальної, у відповідності до чинного законодавства України.

 Юридичне супроводження поточної господарської діяльності

Юристи Групи беруть безпосередню участь у супроводі поточної господарської діяльності Клієнтів, надаючи усні та письмові консультації з питань, що виникають в ході роботи у співробітників Клієнта. Вони складають проекти договорів, беруть участь у перемовинах з контрагентами, опонуючи представникам органів державної влади та місцевого самоврядування. Такі послуги можуть надаватись як дистанційно (за допомогою телефону та електронної пошти),  так і безпосередньо за місцезнаходженням компанiї Клієнта.
 
Зовнішньоекономічна діяльність

Досвід юристів та аудиторів Групи ОЛ.Консалтинг надає Клієнтам можливість діяти у відповідності до вимог валютного та податкового законодавства України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій експорту та імпорту товарів, здійсненні іноземних інвестицій в майновій формі, здійсненні операцій з купівлі валютних цінностей у нерезидентів, митному оформленні товарів та інших операцій, які проводяться суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.     

Дозволи та ліцензії

Юристи компанії забезпечують отримання підприємствами Клієнта дозвільної документації, необхідної для відкриття та роботи об’єктів роздрібної торгівлі, для ведення ліцензованих видів діяльності – будівництва, надання туристичних, освітніх, медичних, охоронних послуг, здійснення операцій з цінними паперами, страхової діяльності, надання банківських послуг, торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, торгівлі дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, торгівлі пестицидами та агрохімікатами, діяльності з проведення азартних ігор та багатьох інших ліцензованих видів діяльності.

Клієнтам Групи також надаються послуги з реєстрації кредитних договорів та договорів позики, укладених з нерезидентами, в Національному Банку України, яка включає в себе, в тому числі, і складання проекту кредитного договору або договору позики.   

Антимонопольне законодавство

Юристи Групи консультують Клієнтів як з питань уникнення статусу монополіста, так і з питань недопущення підприємствами-монополістами порушень антимонопольного законодавства. Спеціалісти компанії з питань антимонопольного регулювання надають послуги з підготовки пакету документів, необхідних для отримання суб’єктами господарювання дозволу на концентрацію АМКУ, представляють інтереси Клієнтів в Антимонопольному Комітеті України та його територіальних органах, в господарських та адміністративних судах України у справах про порушення антимонопольного законодавства.

Інтелектуальна власність

Наші юристи, а також патентні повірені, з якими співпрацює Група, консультують Клієнтів з питань охорони авторських і суміжних прав, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та інших об'єктів інтелектуальної власності. Ми представляємо інтереси студій, продюсерів, дистриб'юторів, продакшн-компаній, видавництв, рекламних агентств та інших юридичних і фізичних осіб у справах, в тому числі судових,  пов'язаних з інтелектуальною власністю, виплатою роялті, а також у справах про недобросовісну конкуренцію. Послуги з охорони товарних знаків, що надаються юристами компанії, передбачають проведення інформаційного пошуку, підготовку і подачу заявок на реєстрацію товарних знаків, одержання свідоцтв про реєстрацію товарних знаків, підготовку договорів про передачу прав на товарні знаки, заходи щодо захисту порушених прав власників товарних знаків.

 Трудове право

Юристи ОЛ.Консалтинг представляють інтереси юридичних осіб - роботодавців з усіх питань трудового права, включаючи підготовку трудових договорів і контрактів, договорів про конфіденційність, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорів, посадових інструкцій, інших локальних документів, одержання дозволів на працевлаштування іноземних громадян. Юристи компанії неодноразово запрошувалися провідними компаніями для ведення справ у судах з трудових спорів, включаючи позови про поновлення на роботі, відшкодування моральної шкоди та інші. З іншого боку, юристи компанії мають досвід і у представництві інтересів працівників, права яких були порушені при звільненні чи у ході їхньої трудової діяльності на підприємстві.  

 Судові спори

Юристи компанії ОЛ.Консалтинг представляють інтереси Клієнтів – як фізичних, так і юридичних осіб - у судових цивільних, адміністративних і господарських спорах. Адвокати, які працюють в компанії, ведуть судові процеси в місцевих загальних судах, господарських судах, адміністративних окружних судах, апеляційних судах, у Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України. Наші юристи беруть участь, зокрема, але не виключно, у розгляді справ про банкрутство, стягнення заборгованості, визнання недійсними актів державних органів, визнання права власності на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки, у трудових спорах, спорах про недобросовісну конкуренцію, спорах про скасування податкових повідомлень-рішень. Крім того, юристи компанії мають значний досвід надання правової допомоги при вирішенні спорів Клієнтів у арбітражі (третейських судах), включаючи консультування з питань розв’язання конфліктних ситуацій, складання арбітражних (третейських) застережень та представництво інтересів в арбітражі (третейських судах), в тому числі Міжнародному Комерційному Арбітражному Суді при Торгово-Промисловій Палаті України.

 Банкрутство

Досвід наших юристів у справах про банкрутство передбачає участь в судових процесах про банкрутство, в тому числі підприємств із державною часткою в статутному капіталі, консультування з питань управління майном неплатоспроможного боржника, санації та ліквідації такого боржника й іншу допомогу, пов'язану з банкрутством, неплатоспроможністю й примусовою оплатою боргів. Використовуючи наші знання й досвід у сферах податкового, трудового, корпоративного й господарського права, ми прагнемо створювати для Клієнта найбільш оптимальну стратегію ведення процесів про банкрутство.

 Юридична підтримка в сфері операцій на фондовому ринку

Наш досвід роботи в сфері цінних паперів передбачає консультування з питань купівлі-продажу цінних паперів відповідно до чинного українського законодавства, реєстрацію емісії (додаткової емісії) цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів та ін.), підготовку експертизи правового статусу цінних паперів, юридичний супровід правочинів з придбання й продажу цінних паперів або іншої передачі прав на цінні папери, надання правового аналізу діяльності емітента цінних паперів, підготовку особливої інформації, що подається в Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку, консультування з питань подачі звітності в ДКЦПФР (Державна Комісія з Цінних Паперів та Фондового Ринку), а також з інших питань взаємодії емітентів із ДКЦПФР. Юристи компанії надають допомогу  Клієнтам у реєстрації професійних учасників ринку цінних паперів в Україні, інститутів спільного інвестування та здійснюють підготовку документів, необхідних для одержання професійними учасниками ринку цінних паперів і фінансовими установами ліцензій, що видаються ДКЦПФР.

 Юридичне супроводження операцій з нерухомістю

Уникнути ризиків при здійсненні інвестування в об’єкти нерухомого майна або спрогнозувати такі ризики Клієнтам допомагають юристи компанії  ОЛ.Консалтинг, які в залежності від складності угоди купівлі-продажу будівлі, споруди або земельної ділянки проводять або комплексну перевірку угоди, або правовий аналіз документів, що підтверджують право власності продавця на об’єкт нерухомого майна. Крім того, юристи компанії можуть проводити попередню підготовку об’єкту нерухомого майна до продажу – оформлення правовстановлюючих документів та технічної документації на об’єкт нерухомого майна, забезпечення проведення технічної інвентаризації, підтвердження права власності на об’єкт нерухомого майна в судовому порядку, звільнення об’єкту нерухомого майна від обтяжень та обмежень та ін. Юристи компанії консультують Клієнтів з питань оренди та іншого використання земельних ділянок, приміщень, будинків і споруд, квартир, при укладенні договорів найму, оренди та лізингу майна.

Компанії Групи:
Всі права захищено (С) Сайт розроблено компанією е-Технологія
Украина онлайн